Home

Home_01

Regionet Leuven is een strategisch project over regionale samenwerking rond ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Deze website toont de visie die BUUR uitwerkte voor Regionet Leuven, in opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant.

De officiële website van Regionet Leuven kan worden geraadpleegd via www.regionetleuven.be.

De periferisering in de regio Oost-Brabant neemt dramatische vormen aan. De gevolgen zijn zichtbaar: auto-afhankelijkheid, congestie, onaangepast woningaanbod, onbetaalbare voorzieningen, versnippering van open ruimte, onhaalbare klimaatdoelstellingen. Tegen 2035 zal de bevolking in de regio nog serieus groeien, net als de tewerkstelling. Kan zo’n groei plaatsvinden zonder het ruimtebeslag verder te laten toenemen? Met het huidige overaanbod aan bouwgrond op perifere locaties is dat een enorme uitdaging.

Meer lezen

Het project Regionet streeft naar een duurzame mobiliteit en een betere ruimtelijke ordening. Door het aantal trips met de fiets en het openbaar vervoer te verdubbelen, daalt het wegverkeer met 20%. De groei van de regio wordt opgevangen in steden en goed bereikbare en uitgeruste dorpen, zodat de open ruimte gevrijwaard blijft. De voordelen zijn groot:  een verkeersluwe leefomgeving met hoge verblijfskwaliteit, multimodaal bereikbare steden, dorpen en attractiepolen, een betere gezondheid door minder ongevallen en een betere luchtkwaliteit en een aanzienlijke CO2-reductie in de transportsector.

Meer lezen

Regionet streeft naar de uitbouw van een samenhangend netwerk van regionaal hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Dat bestaat uit regionale spoorlijnen en nieuwe hoogfrequente trambuslijnen op de interstedelijke assen. De omliggende kernen sluiten hierop aan met streekbussen en een flexnet van vraaggericht collectief vervoer dat in alle dorpskernen een lokaal mobipunt bedient. De fiets is de eerste keuze voor korte verplaatsingen en als voor- en natransportmiddel voor het openbaar vervoer. Hiervoor is een regionaal netwerk van veilige fietsroutes nodig en de creatie van een verkeersluwe leefomgeving.

Meer lezen

De bevolkingsgroei wordt opgevangen in de kernen en vormt een hefboom voor kernversterking. Welke kernen hiervoor in aanmerking komen, wordt bepaald door de knoopwaarde, de plaatswaarde, de ruimtelijke context en de gebruiksintensiteit. Voor Regionet werd een kernenkompas ontwikkeld dat deze indicatoren vergelijkbaar maakt. Rondom alle potentiële HOV-haltes bevinden zich voldoende ontwikkelingsmogelijkheden om het grootste deel van de groeibehoefte in de volgende decennia op te vangen.

Meer lezen

Een intelligente aanpak van de kernversterking creëert in het buitengebied kansen voor veerkrachtige woonkernen. Naast een kleinschalig woonprogramma, voorzieningen en mobiliteit op maat van de kern, ligt hier ook een opgave rond natuurontwikkeling, landbouw, energie en recreatie. Zo worden de unieke kwaliteiten van het Brabantse cultuurlandschap bewaard en toekomstgericht verder ontwikkeld.

Meer lezen

Het OV-netwerk van Regionet creëert corridors van opeenvolgende dorpskernen en attractoren. We onderscheiden spoorcorridors, regionale HOV-corridors, stedelijke corridors en landelijke corridors, telkens met andere toekomstperspectieven. Binnen een corridor zijn de kernen goed met elkaar en met de naburige stad verbonden en kunnen de lokale voorzieningen door meerdere kernen gedeeld worden.

Meer lezen

De Stad Leuven en haar buurgemeenten hebben gemeenschappelijke uitdagingen en vormen samen de Leuvense stadsregio. Een stadsregionaal multipolair HOV-netwerk is nodig om de verdubbeling van het OV-gebruik tegen 2030 op te vangen. Hiervoor lanceert Regionet het Ringtracé+ als draaischijf van het (tram)busnet en een nieuwe spoorhalte in Haasrode en Rotselaar. Om van de fiets het belangrijkste verplaatsingsmiddel te maken, voorziet Regionet in de uitbouw van een hoogwaardig stadsregionaal fietsroutenetwerk, gecombineerd met verkeersluwe wijken. Een ruim aanbod aan pendelparkings en voorstadsparkings maakt de multimodale verknoping mogelijk.

Meer lezen

Elk vervoersknooppunt wordt bepaald door zijn plaats in het vervoersnetwerk en zijn ruimtelijke context. Op basis hiervan werd een typologie van knooppunten ontwikkeld. Elk knooppunt kan vervolgens worden uitgebouwd tot een volwaardig mobipunt via een set van prestatie-eisen omtrent mobiliteitsaanbod, diensten, oriëntatie, ruimtelijke integratie en ontwikkeling. Door te werken aan de ruimtelijke integratie van die mobipunten worden zowel het vervoerpotentieel als de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden geoptimaliseerd.

Meer lezen

Een omvattend project als Regionet realiseren is niet eenvoudig. Het vereist de medewerking van een groot aantal stakeholders uit de volledige maatschappij. Er is een omvattender, meer geïntegreerd beleid nodig dat de koppeling tussen ruimte en mobiliteit centraal stelt. Er zijn heel wat belangrijke infrastructuren die moeten gerealiseerd worden om de omslag richting duurzame mobiliteit mogelijk te maken. Het hefboomproject voor Regionet betekent een investering van 650 miljoen euro. Tegelijk moet het overaanbod aan slecht gelegen bouwmogelijkheden worden weggewerkt. Hiervoor is een heel pallet aan ruimtelijke beleidsinstrumenten nodig, met in de eerste plaats een systeem van verhandelbare ontwikkelingsrechten.

Meer lezen