AMBITIES

Ambities00

Het project Regionet ambieert de omslag naar een duurzame mobiliteit. Die moet leiden tot een verkeersluwe leefomgeving met hoge verblijfskwaliteit, multimodaal bereikbare steden, dorpen en attractiepolen, een betere gezondheid door minder ongevallen en een betere luchtkwaliteit en tenslotte een grotere CO2-reductie in de transportsector.

DUURZAME MOBILITEIT

Ambities01b

VIJF SPEERPUNTEN

De transitie naar een duurzame mobiliteit vereist in de eerste plaats een bijsturing van de ruimtelijke ordening: zonder aanpassing van ons verplaatsingspatroon blijft de auto-afhankelijkheid structureel aanhouden. De modal shift vereist bovendien de uitbouw van performant openbaar vervoer en de aanmoediging van de actieve modi (fietsen en wandelen), gecombineerd met de ontmoediging van autoverplaatsingen. De omschakeling van verbrandingsmotoren naar aandrijving op hernieuwbare energie is het sluitstuk.

Ambities01_01
Ambities01_02

MODAL SHIFT

Regionet ambieert voor Oost-Brabant tegen 2030 een modal shift van 70% autogebruik naar 50% autogebruik (40% in de steden). De afname van het wegverkeer met 20% vereist een verdubbeling van de verplaatsingen met de fiets en het openbaar vervoer. Daartoe moeten we onze leefomgeving beter afstemmen op de duurzame modi, in plaats van ze te blijven inrichten in functie van het wegverkeer. Het openbaar vervoer en de fiets hebben nood aan eigen infrastructuur. Het is evenwel niet meer mogelijk, noch wenselijk, om het wegennet nog sterk uit te breiden. Het komt er dus op aan om de beschikbare infrastructuur zo optimaal mogelijk te benutten. Zeker in congestiegevoelige gebieden is het aangewezen om een groter aandeel van de infrastructuur aan fietsers en het OV toe te wijzen, omdat deze modi méér capaciteit bieden op de beschikbare infrastructuur.

COMBIMOBILITEIT

Een betere ruimtelijke concentratie vermindert de auto-afhankelijkheid en creëert kansen voor combimobiliteit. Dit impliceert enerzijds de mogelijkheid om zich te verplaatsen dankzij de combinatie van verschillende modi in een “verplaatsingsketen”. Het betekent anderzijds de mogelijkheid om voor een bepaalde verplaatsing te kunnen kiezen tussen verschillende aangeboden modi, in functie van de omstandigheden en de specifieke noden.

Ambities01_03
Ambities01_04

TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT

De bijsturing van de ruimtelijke ordening heeft een grote impact op de mobiliteit. Door méér activiteiten te concentreren in de steden en de dorpskernen, dichtbij voorzieningen, zal de verplaatsingsafstand gemiddeld verkorten. Daardoor kunnen méér verplaatsingen per fiets of te voet gebeuren. Door deze ruimtelijke concentratie worden tegelijk de verplaatsingen over langere afstand gebundeld, wat een draagvlak creëert voor hoogwaardig collectief vervoer. Nieuwe ontwikkelingen worden georiënteerd naar locaties met een goede multimodale bereikbaarheid. Vooral de bereikbaarheid met hoogwaardig openbaar vervoer is daarin een bepalende factor. Zo ontstaat een netwerk van sterke, levendige kernen die onderling goed geconnecteerd zijn.

RUIMTELIJKE ORDENING

Ambities02

GROEI INZETTEN ALS HEFBOOM

De verwachte demografische en economische groei kan zo als een meervoudige hefboom worden ingezet: kernversterking door verdichting, omslag naar duurzame mobiliteit en vrijwaring van de open ruimte.

Ambities02_01
Ambities02_02b

KERNVERSTERKING EN NABIJHEIDSLOGICA

Kernversterking vereist sturing via het ruimtelijk beleid. Binnen de kernen wordt vernieuwing gefaciliteerd. Buiten de kernen worden ongewenste ontwikkelingen tegengegaan, onder meer door het overaanbod aan ongunstig gelegen bouwgronden weg te werken.

In de kernen is een bijkomend aanbod van (vooral kleine) woningen, afhankelijk van de aanwezige voorzieningen. Er zijn immers te veel kernen om overal goede voorzieningen te kunnen realiseren. We moeten focussen op de kernen waar reeds een behoorlijk basisaanbod aanwezig is. Nabijgelegen kernen kunnen in een netwerk hun voorzieningen delen. De grootste bevolkingsgroei wordt opgevangen in de kernen die beschikken over hoogwaardig openbaar vervoer en in de steden.