BUITENGEBIED

HERWAARDERING VAN TRADITIONELE LANDSCHAPPEN

Door de bevolkingsgroei op te vangen in de steden en de dorpskernen, verdwijnt de perifere druk. Dat biedt de kans om de traditionele landschappen, die anders teloor dreigen te gaan, te herwaarderen: De Dijle- en Demervalleien, het Hageland, het Brabantsplateau en de Groene Gordel rond Brussel.

TOEKOMSTPERSPECTIEF RURALE KERNEN

Een geïntegreerde aanpak van de kernversterking creëert kansen voor veerkrachtige woonkernen in het buitengebied. Naast wonen, voorzieningen en mobiliteit op maat van de kern, ligt voor het buitengebied een opgave in het voorzien in de regionale behoeften inzake natuurontwikkeling, landbouw, energie en recreatie. Via diverse case studies verkende het Regionet-project het potentieel voor kernversterking in het buitengebied. Vervoer op maat en een beperkt woningbouwprogramma vormen de hefboom voor de opwaardering van de kern. Een kwalitatieve publieke ruimte versterkt de belevingswaarde en het maatschappelijk leven. Door verschillende mobiliteitsdiensten te bundelen ontstaat ruimte voor de uitbouw van een performant lokaal mobipunt op schaal van de kern.

ONTWERPEND ONDERZOEK